9. Durada del mandat dels càrrecs dels Secretariats Sectorials

TÍTOL Durada del mandat dels càrrecs dels Secretariats Sectorials
TEXT ACTUAL RRI; Capítol IV - Les Assemblees Sectorials; Secció 3a - Organització Interna; Article 4.4; paràgraf 4: 

4. El mandat del Secretariat Sectorial serà d’un any, sense perjudici de la seva possible reelecció.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol IV - Les Assemblees Sectorials; Secció 3a - Organització Interna; Article 4.4; paràgraf 4: 

4. El mandat del Secretariat Sectorial serà de dos anys, sense perjudici de la seva possible reelecció.
JUSTIFICACIÓ
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

1 comentari: