5. Eixamplar les incompatibilitats amb càrrecs polítics; exigir una antiguetat més gran per a ser elegible

TÍTOL Eixamplar les incompatibilitats amb càrrecs polítics; exigir una antiguetat més gran per a ser elegible
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.2, paràgrafs 1 i 2:
1. Per a ser elector i elegible per als càrrecs del Secretariat Nacional, cal:
a) Ser membre de l'Associació inscrit amb almenys trenta (30) dies d'antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per l'Assemblea General.
b) Estar al corrent de pagament de les quotes establertes en la data que s'assenyali en el Reglament que reguli el procediment electoral a què es refereix l'article 8.4.
c) No estar afectat per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària.
2. Per a ser elegible, a més, cal no tenir càrrecs orgànics nacionals de cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional des de la presentació de la candidatura fins a la finalització del mandat. S'entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional el fet de formar part d'una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar un alt càrrec de designació política.
Estatuts; Capítol II - Els membres de l'Assemblea Nacional Catalana. Drets i obligacions; article 5, paràgraf 2:
2. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o executius que es determinen en els presents Estatuts o els que es puguin establir en el futur, sempre que estiguin al corrent del pagament de les aportacions econòmiques a què s’hagin compromès, i tinguin una antiguitat mínima de trenta dies com a membres de l’Associació.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els
elegibles; article 8.2, paràgrafs 1 i 2:

1. Per a ser elector i elegible per als càrrecs del Secretariat Nacional, cal:
a) Ser membre de l'Associació inscrit amb almenys noranta (90) dies d'antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per l'Assemblea General.
b) Estar al corrent de pagament de les quotes establertes en la data que s'assenyali en el Reglament que reguli el procediment electoral a què es refereix l'article 8.4.
c) No estar afectat per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària.
2. Per a ser elegible cal, a més de complir les condicions per a ser elector:
a) Ser membre de l'Associació, inscrit amb almenys tres-cents seixanta-cinc (365) dies d'antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per l'Assemblea General.
b) No ostentar càrrecs orgànics nacionals de cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de la presentació de la candidatura fins a la finalització del mandat. S'entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d'una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació política.
Estatuts; Capítol II - Els membres de l'Assemblea Nacional Catalana. Drets i obligacions; article 5, paràgraf 2:
2. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o executius que es determinen en els presents Estatuts o en els que es puguin establir en el futur, sempre que estiguin al corrent del pagament de les aportacions econòmiques a què s'hagin compromès, i tinguin una antiguitat mínima de noranta dies, per elegir, o tres-cents seixanta-cinc dies per a ser elegits, com a membres de l'Associació.
JUSTIFICACIÓ Garantir que els candidats elegibles tenen una vinculació real i duradora amb l'Associació.
Garantir la independència de l'Associació, mitjançant la incompatibilitat de càrrecs públics, pels membres del Secretariat Nacional. Entenem que la prohibició d'exercir un càrrec públic ha de fer referència a qualsevol àmbit (nacional, regional o local) i no únicament nacional.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada