3. Elecció directa per la presidència i vicepresidència

TÍTOL Elecció directa per la presidència i vicepresidència
TEXT ACTUAL (text nou)
TEXT PROPOSAT Estatuts; Capítol VII - La Presidència;
Canvi de títol del capítol: La Presidència i la Vicepresidència

Article 25; paràgrafs nous:

3. El procediment per la seva elecció serà d’acord amb el que s’estableixi en el Reglament de Règim Intern. 

4. Les persones elegides entraran en funcions després d'haver acceptat el càrrec i són membres nats del Secretariat. 

5. Els membres que ocupin la Presidència i la Vicepresidència exerciran el seu càrrec gratuïtament i no rebran cap retribució, sens perjudici del possible rescabalament de les despeses produïdes en exercici de la seva funció, que hauran de ser raonables i degudament justificades. 

6. Serà incompatible ocupar la Presidència o la Vicepresidència i estar contractat laboralment per l'Associació mentre s'exerceixi el càrrec. 

RRI; nou Capítol V - la Presidència i la Vicepresidència (caldrà tornar a numerar els capítols i els articles):

Secció 1a: Procediment electoral per escollir la Presidència i la Vicepresidència 

Article 5 

1. La Presidència i la Vicepresidència seran escollides d’acord amb el que determinen els Estatuts de l’Associació i en aquest Capítol, relatiu al règim electoral. 

2. Per a ser elegible pels càrrecs de Presidència i Vicepresidència, cal complir amb els requisits per a ésser elegible establerts en el capítol VIII, Secció 2ª. 

3. Els membres que vulguin ocupar les càrrecs de Presidència o Vicepresidència, hauran d’indicar per quin càrrec presenten la seva candidatura. No s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona per als dos càrrecs alhora. 

4. Les persones que hauran d’ocupar la Presidència o la Vicepresidència hauran de ser elegides directament pels membres de l’associació. 

5. Els candidats a la Presidència o Vicepresidència estaran sotmesos a les mateixes obligacions i incompatibilitats que els candidats al Secretariat Nacional i tindran les mateixes possibilitats i mecanismes de promoció de la seva candidatura.
JUSTIFICACIÓ El sistema actual no garanteix que el president elegit sigui aquell que volen els membres de l´Assemblea. L’elecció directa garanteix una major democràcia en el nomenament dels càrrecs.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada