21. Adopció d'un Codi Ètic

TÍTOL Adopció d'un Codi Ètic
TEXT ACTUAL RRI; Capítol IX - De les infraccions i el règim sancionador; Secció 1a - Qüestions generals; article 9.1, paràgraf 1: 

1. El Secretariat Nacional és l’òrgan competent per sancionar les infraccions comeses pels membres de l’Associació, d’acord amb els Estatuts i amb aquest Reglament.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol IX - De les infraccions i el règim sancionador; Secció 1a - Qüestions generals; article 9.1, paràgraf 1: 

1. El Secretariat Nacional és l’òrgan competent per sancionar les infraccions comeses pels membres de l’Associació, d’acord amb els Estatuts, amb aquest Reglament i amb el Codi Ètic. 

RRI; (Nova) Disposició final:

El secretariat Nacional haurà de redactar i aprovar un Codi Ètic en un termini de tres mesos des de la seva constitució després de la celebració de les eleccions al Secretariat Nacional de l´any 2016. Aquest Codi Ètic entrarà en vigor de forma provisional des de la seva aprovació pel Secretariat Nacional en tot allò que no contradigui els Estatuts i/o el Reglament de Règim Intern, si bé s´haurà de ratificar en la següent Assemblea General, juntament amb l’aprovació de les modificacions dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern que siguin necessàries per a la seva adopció completa.
JUSTIFICACIÓ Creiem necessària l'adopció d'un Codi Ètic per l'Associació que eviti tota mala praxi (per exemple, la contractació de familiars). Entenem que aquesta qüestió no pot demorar-se més i cal doncs establir un termini per a la seva adopció.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada