12. Adopció d'un Codi Ètic

TÍTOL Adopció d'un Codi Ètic
TEXT ACTUAL RRI; Capítol IX - De les infraccions i el règim sancionador; Secció 1a - Qüestions generals; article 9.1, paràgraf 1:

1. El Secretariat Nacional és l’òrgan competent per sancionar les infraccions comeses pels membres de l’Associació, d’acord amb els Estatuts i amb aquest Reglament.

2. La imposició de sancions es farà mitjançant el procediment sancionador d’aquest Reglament, que desenvolupa el que disposen els Estatuts.

TEXT PROPOSAT RRI; Capítol IX - De les infraccions i el règim sancionador; Secció 1a - Qüestions generals; article 9.1, paràgraf 1:
1. El Secretariat Nacional és l’òrgan competent per sancionar les infraccions comeses pels membres de l’Associació, d’acord amb els Estatuts, amb aquest Reglament i amb el Codi Ètic.
[...]
3. El Secretariat Nacional es compromet a redactar i aprovar un Codi Ètic en un termini de 3 mesos, des de la primera reunió, després de la celebració de les eleccions al Secretariat Nacional del 2016.
JUSTIFICACIÓ Creiem necessària l'adopció d'un Codi Ètic per l'Associació que eviti tota mala praxi (per exemple, la contractació de familiars). Entenem que aquesta qüestió no pot demorar-se més i cal doncs establir un termini per a la seva adopció.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada