18. Exigència del vot telemàtic

TÍTOL Exigència del vot telemàtic
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 7a - De les Votacions; article 8.9 paràgrafs 2 i 3: 

2. Mentre no es disposi dels mitjans tècnics que assegurin la fiabilitat i no duplicitat del vot no presencial dels membres, així com la inalterabilitat del contingut del vot, aquest serà emès presencialment.

3. Mentre el vot es faci presencialment, els votants hauran d’acreditar a la mesa de votació la seva identitat. Tot seguit, la Mesa, després de comprovar que estan inclosos en el cens electoral, introduirà la papereta doblegada, sense sobre, a l’urna corresponent.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 7a - De les Votacions; article 8.9 paràgrafs 2 i 3: 

2. L'Assemblea Nacional Catalana garanteix que les votacions puguin fer-se per procés telemàtic, de forma alternativa o concomitant a les votacions presencials, ja sigui el mateix dia de les eleccions o en procediment de vot anticipat. 

3. Quan el vot es faci presencialment, els votants hauran d’acreditar a la Mesa de votació la seva identitat. Tot seguit, la Mesa, després de comprovar que estan inclosos en el cens electoral, introduirà la papereta doblegada, sense sobre, a l’urna corresponent.

RRI, (Nova) Disposició Final:

El Secretariat Nacional es compromet a instaurar un mecanisme que garanteixi que les votacions puguin ser telemàtiques, amb unes garanties de seguretat i fiabilitat suficients. Aquest mecanisme de votació telemàtic, en el cas que no estigui disponible per a les eleccions al SN del 2016, haurà d’estar instaurat en un termini de 3 mesos a comptar des de la primera reunió del SN escollit en aquestes eleccions.
JUSTIFICACIÓ Garantir la possibilitat d’utilització de mitjans telemàtics per tal d’augmentar la participació en les votacions, especialment d’aquells que estan a l’exterior o tenen impediments físics o personals per a votar presencialment. També permetrà garantir la presa de decisions de manera més àgil tenint en compte la necessitat cada cop més palesa de donar respostes i realitzar pronunciaments ràpidament.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada